Miljöpolicy

Gnistra Städ strävar efter att göra så liten klimatpåverkan som möjligt och har därför tagit fram följande miljöpolicy för ledningen av verksamheten.

Vårt miljöarbete ska vara offentligt.

Miljöaspekter ska alltid tas i beaktande i alla affärsmässiga beslut.

Vi strävar efter att bli miljöcertifierade enligt ISO-14001.

Vi ställer krav på våra partners att de ska ha en väl utvecklad miljöpolicy eller miljöcertifiering.

Vi ställer krav på våra leverantörer att även de ska ha en väl utvecklad miljöpolicy eller miljöcertifiering.

Vi använder städmetoder med minsta möjliga klimatpåverkan.

Om det finns två kemiska produkter med likvärdiga effekter (städresultat) men med olika miljömässig påverkan ska vi alltid välja det alternativ som är bäst för miljön.

Vi använder mikrodukar i varje fall där det är möjligt för att minska vårt behov av städkemikalier.

Vi arbetar aktivt för att ekonomisera logistiken. Vi samordnar våra transporter för att minska vår miljöpåverkan.

Vi undviker produkter med negativ påverkan på medarbetarnas hälsa och på miljön.

Medarbetarnas hälsa riskeras inte för miljömässiga vinster. Våra städares väl och naturens väl är samma fråga.

Det är en självklarhet att vi källsorterar vårt eget avfall, liksom vi stödjer våra kunder att utveckla sin källsortering.

Vi ska verka för att höja medvetenheten om miljöfrågor i vår bransch, både i kommunikationen med våra kunder och partners liksom med marknaden i sin helhet genom massmedia och sociala medier.

Denna miljöpolicy är inspirerad av ISO tänkandet även om Gnistra Städ i nuläget inte har ISO-certifiering.

Denna miljöpolicy ska fortlöpande förankras hos personalen och är en viktig del i utbildningen av ny personal.