Miljöpolicy

Gnistra Städ strävar efter att göra så liten klimatpåverkansom möjligt och har därför tagit fram följande miljöpolicy för ledningen av verksamheten.

 • Vårt miljöarbete ska vara offentligt.
 • Miljöaspekter ska alltid tas i beaktande i alla affärsmässiga beslut.
 • Vi strävar efter att bli miljöcertifierade enligt ISO-14001.
 • Vi ställer krav på våra partners att de ska ha en väl utvecklad miljöpolicy eller miljöcertifiering.
 • Vi ställer krav på våra leverantörer att även de ska ha en väl utvecklad miljöpolicy eller miljöcertifiering.
 • Vi använder städmetoder med minsta möjliga klimatpåverkan.
 • Om det finns två kemiska produkter med likvärdiga effekter
  (städresultat) men med olika miljömässig påverkan ska vi alltid välja
  det alternativ som är bäst för miljön.
 • Vi använder mikrodukar i varje fall där det är möjligt för att minska vårt behov av städkemikalier.
 • Vi arbetar aktivt för att ekonomisera logistiken. Vi samordnar våra transporter för att minska vår miljöpåverkan.
 • Vi undviker produkter med negativ påverkan på medarbetarnas hälsa och på miljön.
 • Medarbetarnas hälsa riskeras inte för miljömässiga vinster. Våra städares väl och naturens väl är samma fråga.
 • Det är en självklarhet att vi källsorterar vårt eget avfall, liksom vi stödjer våra kunder att utveckla sin källsortering.
 • Vi ska verka för att höja medvetenheten om miljöfrågor i vår
  bransch, både i kommunikationen med våra kunder och partners liksom med
  marknaden i sin helhet genom massmedia och sociala medier.

Denna miljöpolicy är inspirerad av ISO tänkandet även om Gnistra Städ
i nuläget inte har ISO-certifiering. Denna miljöpolicy ska fortlöpande
förankras hos personalen och är en viktig del i utbildningen av ny
personal.

Scroll to top