Kvalitetspolicy

Gnistra Städ har tagit fram denna kvalitetspolicy för arbetet i vårt kvalitetsledningssystem. Inför varje start av ny kund tar vi fram arbetsbeskrivning samt övrig dokumentation. I vårt digitala informationssystem har städaren alltid tillgång till arbetsbeskrivning, materiallista samt övrig dokumentation. Befogenheter och rollbeskrivningar är tydligt definierade och kommunicerade ut till organisationen. Vi utför löpande dokumenterade kvalitetskontroller för att säkerställa att denna kvalitetspolicy efterlevs.

Alla aktiviteter i bolaget ska leda till kundnytta.

Kvalitet är mycket tätt förbunden med arbetsmiljö, nöjda medarbetare leder till bra leveranser.

Vår verksamhet ska ledas i det mest avancerade ledningssystemet för att garantera och stödja en hög jämn kvalitet på leveranserna från Gnistra Städ.

Vi åtar oss att på bästa och smidigaste sätt leverera våra tjänster till kunden enligt överenskommen arbetsbeskrivning och avtal.

Vi möter kundernas krav genom att kontinuerligt utbilda personalen, samt genom felfri och modern utrustning.

Vi får nöjda kunder genom att disciplinerat arbeta efter styrdokumenten och arbetsbeskrivningarna samt efterleva våra kvalitets- och arbetsmiljökrav.

Genom regelbundet utförda kvalitetskontroller i verksamheten kan vi finna och åtgärda eventuella brister.

Det är ledningens ansvar att se till att denna kvalitetspolicy är känd i bolaget samt skapa och vidmakthålla resurser för efterlevnad och kontroll.

Vi tar ansvar för det vi levererar och är tydliga att kommunicera vad som är vårt respektive våra kunders ansvar.

Gnistra Städ strävar efter att leverera bästa tänkbara kontorsstädning i Stockholm som också möter de högsta säkerhetskraven. Vi för en kontinuerlig dialog med kunder, medarbetare och leverantörer för att vidareutveckla verksamheten på bästa sätt.

Denna kvalitetspolicy godkändes av VD David Pilbäck 2020-02-01

SEKRETESSPOLICY

SÄKERHETSPOLICY / TRYGGHETSPOLICY

MILJÖPOLICY

ARBETSMILJÖPOLICY