Kvalitetspolicy

Gnistra Städ har tagit fram denna kvalitetspolicy för arbetet i vårt
kvalitetsledningssystem. Inför varje start av ny kund tar vi fram
arbetsbeskrivning samt övrig dokumentation. I vårt digitala
informationssystem har städaren alltid tillgång till arbetsbeskrivning,
materiallista samt övrig dokumentation. Befogenheter och
rollbeskrivningar är tydligt definierade och kommunicerade ut till
organisationen. Vi utför löpande dokumenterade kvalitetskontroller för
att säkerställa att denna kvalitetspolicy efterlevs.

Alla aktiviteter i bolaget ska leda till kundnytta.

Kvalitet är mycket tätt förbunden med arbetsmiljö, nöjda medarbetare leder till bra leveranser.

Vår verksamhet ska ledas i det mest avancerade ledningssystemet för
att garantera och stödja en hög jämn kvalitet på leveranserna från
Gnistra Städ.

Vi åtar oss att på bästa och smidigaste sätt leverera våra tjänster
till kunden enligt överenskommen arbetsbeskrivning och avtal.

Vi möter kundernas krav genom att kontinuerligt utbilda personalen, samt genom felfri och modern utrustning.

Vi får nöjda kunder genom att disciplinerat arbeta efter
styrdokumenten och arbetsbeskrivningarna samt efterleva våra kvalitets-
och arbetsmiljökrav.

Genom regelbundet utförda kvalitetskontroller i verksamheten kan vi finna och åtgärda eventuella brister.

Det är ledningens ansvar att se till att denna kvalitetspolicy är
känd i bolaget samt skapa och vidmakthålla resurser för efterlevnad och
kontroll.

Vi tar ansvar för det vi levererar och är tydliga att kommunicera vad som är vårt respektive våra kunders ansvar.

Gnistra Städ strävar efter att leverera bästa tänkbara
kontorsstädning i Stockholm som också möter de högsta säkerhetskraven.
Vi för en kontinuerlig dialog med kunder, medarbetare och leverantörer
för att vidareutveckla verksamheten på bästa sätt.

 Denna kvalitetspolicy godkändes av VD David Pilbäck 2020-02-01


SEKRETESSPOLICY

SÄKERHETSPOLICY / TRYGGHETSPOLICY

MILJÖPOLICY

ARBETSMILJÖPOLICY